Kyselyn tiedot

  • Kyselyyn vastasi 42 henkilöä 11.-18.9.2020 välisenä aikana.
  • Vastaajista kuului

29 % sosiaali- ja terveysalan järjestöön,

24 % muuhun kansalaistoiminnan järjestöön

20 % työnantaja- tai yrittäjäjärjestöön

17 % ammattiliittoon.

  • Lähes kaikki toimivat keskusjärjestössä ja noin puolet edusti järjestön johtoa.
  • Kyselyn toteutti Kehätieto Oy.

Kehätieto selvitti suomalaisille järjestöille suunnatulla kyselyllä, minkälaisia digihaasteita ne kokivat koronakevään aikana.

Kyselyyn vastanneista yli 95 prosentilla toiminta muuttui digitaalisempaan suuntaan ja sähköisiä työkaluja omaksuttiin järjestön käyttöön. Valtaosalla henkilökunta oli siirtynyt etätöihin ja kokouksia pidettiin verkossa.

Selvästi tärkeimpänä yksittäisenä välineenä (98 %) mainittiin Microsoft Teams, eli etätyöalusta, jolla voidaan järjestää myös kokouksia. Hyvin moni (83 %) kertoi järjestön myös aloittaneen tai lisänneen webinaarien tai verkkokoulutusten pitämistä.

Paikallistoiminta lamaantui

Koska paikallistason yhdistysten toiminta on perinteisesti kasvokkain tapahtuvaa, vaikutti koronakevät voimakkaasti jäsenille suunnattuun paikallistoimintaan. Yli 90 prosenttia vastaajista, joiden järjestössä on paikallistoimintaa, kertoi sen vähentyneen poikkeusolojen aikana.

Kokoontumisia rajoittivat erityisesti osallistujien ikä tai muihin riskiryhmiin kuuluminen. Jäsenille suunnattuja tapaamisia tai ryhmätoimintaa verkossa oli järjestetty 44 prosentissa vastanneista järjestöistä.

Järjestöjen sääntömääräiset kokoukset ja muut isot tapahtumat jouduttiin keväällä perumaan kokoontumisrajoitusten takia. Jäsenäänestyksiä, kyselyjä tai sähköisiä vaaleja kuitenkin toteutettiin noin puolessa vastaajien järjestöistä.

Kolme neljästä vastaajasta (76 %) ilmoitti että järjestössä koettiin jonkinlaisia haasteita liittyen lähinnä käyttäjien tietoteknisiin valmiuksiin tai laitteiden ja ohjelmistojen käytön opetteluun.

Digitaalisuus on tullut järjestöihin jäädäkseen

Yli yhdeksän kymmenestä (93 %) vastanneesta arveli, että poikkeusoloissa tapahtuneet digityöskentelyn muutokset jatkuvat järjestön arjessa myös normaaliaikana. Osa kommentoi muutosten jopa auttaneen heitä eteenpäin digitalisaatiossa.

- Järjestöt ovat kohdanneet yhden niiden toiminnan suurimmista haasteista tämän vuoden aikana. Pakon saneleman digiloikan jälkeen on kuitenkin herännyt kiinnostusta kehittää digitaalisuutta edelleen. Monilla on suunnitteilla järjestää muun muassa liittokokousäänestykset sähköisten vaalien avulla. Tämä on helppo toteuttaa Kilta-jäsentietojärjestelmämme lisäosan avulla, Kehätiedon toimitusjohtaja Jari Sauvonsaari kertoo.