SPEKin Kilta

 •  Jäsenrekisteri
 • Koulutusrekisteri
 • Palokuntalaisten harjoitusmäärien kirjaus
 • Eri tasoisia käyttöoikeuksia
 • Kurssikalenteri
 • Integraatio nettisivuille
 • Raportointi ja tilastot Power BI:n avulla

SPEK on pelastusalan valtakunnallinen keskusjärjestö, joka toimii onnettomuuksien ehkäisyn, palokuntatoiminnan sekä varautumisen ja väestönsuojelun puolesta. Yhdistelemällä dataa eri lähteistä SPEK pyrkii ennakoimaan tulevaisuutta päätöksenteon tukena.

Palokunnat ja pelastuslaitokset seuraavat Kilta-toiminnanohjausjärjestelmässä muun muassa oman alueensa palokuntalaisten pätevyys- ja koulutustietoja ja sitä, milloin niitä on uusittava.

- Käytetyimpiä mittareita ovat savusukellus- ja ensivastekelpoisten henkilöiden määrä, sillä heitä on oltava kussakin palokunnassa riittävästi, SPEK:n palokuntajohtaja Petri Jaatinen kertoo.

SPEK on nimennyt oman Kilta-järjestelmänsä HAKA turvallisuusosaamisen hallinnointikannaksi. Sen rekisteri sisältää 38 000 palokuntalaisen yhteys-, koulutus-, osallistumis- ja pätevyystiedot. He voivat itse kirjautua järjestelmään esimerkiksi tarkistamaan omat tietonsa. Kullekin henkilölle näkyvät tiedot rajataan hänen käyttöoikeuksiensa mukaan.

Hakaan kirjataan myös palokuntien ja niiden osastojen tapahtumat, joita voi olla useita satoja vuodessa, sekä noin 500 vuosittaista kurssia, joille haetaan Hakan kautta.

Datan seuranta yksilötasolle

SPEKillä oli Kiltaa vastaava järjestelmä käytössä jo vuodesta 2001, mutta yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n astuessa voimaan 2018 tuli tarve uusia se ajan ja vaatimusten mukaiseksi.

- Selvitimme, onko olemassa meidän tarkoituksiamme palvelevaa valmista järjestelmää, ja päädyimme Kilta-järjestelmään, jolla oli hyvät referenssit.  Tiesimme jo valmiiksi, mitä järjestelmältä toivoimme ja Kiltaan sisältyi ne ominaisuudet, jotka olivat edellisessäkin järjestelmässä, vain modernilla tavalla toteutettuna. Se palvelee meitä luotettavalla ja toimivalla tavalla, hän kertoo.

Yksi haaste rekisterien vaihdossa liittyi siihen, ettei vanha järjestelmä mahdollistanut yhden ihmisen kuulumista kahteen tai useampaan palokuntaan. Kiltaan luotiin työkalu, jonka avulla voidaan järkevällä tavalla yhdistellä saman henkilön molemmat kortit.

Seuraavana kehitysaskeleena SPEK on ottamassa käyttöön henkilökohtaisen datan tarkastelun. Petri vertaa tätä rannetietokoneisiin, joiden avulla on suosittua seurata oman kuntoilun edistymistä – samalla tavalla palokuntalaiset voivat jatkossa seurata, minkälaisiin pelastustehtäviin he ovat osallistuneet. Tämän toivotaan aktivoivan heitä hankkimaan lisäkoulutusta tarvittaville osa-alueille.

Nuorissa on tulevaisuus

SPEKin yksi keskeinen tehtävä on huolehtia palokuntalaisten saatavuudesta. Jatkuvuutta turvataan huolehtimalla palokuntalaisten hyvinvoinnista sekä palokuntakulttuurin säilymisestä ja kehittämisestä.

Palokuntanuorisotoiminta on jo yli 150 vuotta vanha ja edelleen suosittu nuorisotyön muoto. Petri Jaatinen näkee, että toiminnalla on edelleen vahva imu lasten ja nuorten harrastuksena.

- Mitä enemmän maailma digitalisoituu, sitä enemmän syntyy kaipuuta konkreettiseen tekemiseen. Palokuntatoimissa on yhdessä tekeminen ja seikkailullisuus sisäänkirjoitettuna ja koulutukselliset, selkeät ohjelmat. Tulijoita olisi enemmän kuin palokunnilla on kykyä vastaanottaa, hän kertoo.

Parhaimmillaan palokuntatoiminnasta tulee elinikäinen harrastus. Vaikka kaikista harrastuksen parissa olleista ei kasvaisi pelastajia, ovat toimintaan osallistuneet saaneet tärkeitä turvallisuustaitoja ja asennetta.

Ennustettavuudesta ratkaisuihin

Kaikki palokunnat ovat velvollisia raportoimaan toiminnastaan muun muassa Pelastuslaitokselle. SPEK käyttää datan raportointiin ja analysointiin raportointityökalu Power BI:ä, joka mahdollistaa myös useiden tietokantojen yhdistelyn.

- Tietoja on mahdollista tarkastella muun muassa pelastuslaitoksittain. Tiedot voidaan kuvata ajanjaksoittain tai kartalla, ja vertailla vaikkapa palokuntakohtaisesti ensihoidon tehtävien määrää suhteessa pelastustoimen tehtäviin, Petri Jaatinen kertoo.

Hänen mukaansa Power BI:llä tuotetut graafiset kuvaajat ovat hyvin havainnollisia.
- Edistyneen visualisoinnin avulla dataa saadaan helpommin ymmärrettävään muotoon.

Parhaimmillaan dataa voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena ja tulevaisuuden ennakointiin. Oleellista ei Jaatisen mukaan ole vain raportointi vaan se, kuinka saatua dataa käytetään tai vertaillaan.

- Datan tarkastelun ohella tavoitteena on ennustaa tulevaa ja tehdä ratkaisuja sen pohjalta. Eri tavalla yhdistellyn datan tuottamat raportit tuovat lisäarvoa strategisen johtamisen välineenä, hän painottaa.

”Jatkossa voi seurata, minkälaisiin pelastustehtäviin on osallistunut.”

Mitä SPEK tekee?

Suomessa pelastustoimi perustuu vahvaan vapaaehtoiseen palokuntatoimintaan. Vapaaehtoisia palokuntayhdistyksiä (VPK) on Suomessa 477 ja osa-aikaisuuteen perustuvia palokuntia 200.

Oman päätyönsä ohella toimivat palokuntalaiset osallistuvat päivittäin lähes 200 hälytystehtävään, mikä kattaa noin 70 % maamme pelastustehtävistä. Vapaaehtoiset palokunnat hoitavat tänä päivänä myös entistä enemmän ensihoidollisia tehtäviä.

 • SPEK edistää pelastusalan elinvoimaista vapaaehtoistoimintaa.
 • SPEK pyrkii lisäämään turvallisuutta edistäviä arjen ratkaisuja, jotta ihmiset ja erilaiset yhteisöt osaavat ehkäistä vaara- ja onnettomuustilanteita, varautua niihin ja toimia niissä oikein.
 • SPEK julkaisee tutkimustoiminnan pohjalta oppaita esimerkiksi kodin, työpaikan ja kesämökin turvallisuuteen ja pelastussuunnitteluun.
 • Koulukampanjoiden avulla SPEK tavoittaa noin kaksi kolmasosaa ikäluokasta lisäten nuorten valmiuksia ennakoida ja estäen kodin vaaratilanteita.
 • SPEKin työyhteisöille tarjoama koulutustarjonta on laaja kattaen turvallisuuskoulutusta eri tasoisissa ja eri aloilla toimiville työntekijöille. Tarjontaan kuuluu myös Tulityökorttien myöntäminen palovaaraa aiheuttavaa työtä tekeville.
 • Turvallisuutta sääteleviin lakeihin vaikuttamalla SPEK tavoittelee kestävää yhteiskuntakehitystä.

Lue lisää: spek.fi. Lähimmän palokunnan yhteystiedot löydät Kilta-rajapinnan kautta tehdystä sivustosta 24365.fi/palokuntahaku.